Monday, June 11, 2012

Asal Nama Sambas          Banyak teori yang dikemukakan oleh para penulis untuk mengetahui asal muasal nama sambas, diantaranya adalah :
1. Melalui tinjauan sejarah dikemukakan oleh Raden Muchsin Pani Anom Pangeran Temenggung Jaya Kusuma bahwa sambas merupakan ungkapan lain dari pada tiga serangkai kerajaan yang menjadi asal usul kerajaan sambas, yaitu Sukadana/Matan, Ratu Sepudak, dan Brunei Darussalam
(Rahman,2001:11) 

2. Menurut cerita lama (dongeng), seperti yang di kemukakan oleh H. Urai Jalaludin Yusuf (Dato’ Ronggo, penulis buku Asal-Usul Kerajaan Sambas 1991:1), bahwa nama Sambas berasal dari pada tiga orang sahabat, seorang diantaranya bernama Abbas dan seorang lainnya keturunan China. Tiga dalam bahasa China adalah Sam yang dirangkaikan dengan Bas yang bermakna tiga orang yang bersahabat/bekerja sama dengan Abbas. Cerita lain bermula dari kerajaan “Orang Kebenaran “ di Paloh. Konon dahulu disana ada dua orang yang bersahabat bernama Syamsuddin (melayu) dan Saribas (dayak). Syamsuddin kawin dengan puteri Orang Kebenaran dan jasadnya menghilang menjadi Makhluk halus (Orang Kebernaran). Namun jiwa Syamsuddin selalu mengikuti Saribas. Ketika Saribas berada di muara ulakkan (Sambas) keduanya berjanji bahwa di antara dua bangsa yaitu Melayu dan Dayak tidak akan apernah ada permusuhan. Ikatan perjanjian keduanya di kokohkan dengan menjatuhkan sebuah batu yang berasal dari gunung Sibatu kedalam sungai di persimpangan muara sungai Teberau dan subah dan diiringi dengan ikrar perjanjian oleh Saribas : “jika timbul batu tersebut maka kami orang darat (Dayak) barulah berani melawan orang Laut (Melayu)”. Jadi nama Sambas merupakan Lambang persahabatan abadi antara Syamsuddin(Melayu) Dan Saribas (Dayak).3. Dari tinjauan istilah menurut M.Zaini dan Achmad D. Dalam bukunya perkembangan Kabupaten Sambas dan sejarahnya (1991:39) menyebutkan bahwa nama sambas berasal dari kata Sam (bahasa China=tiga) dan Bas dari kata bangsa (Melayu=etnis, suku). Jadi sambas berarti tiga suku bangsa , yaitu China, Dayak, dan Melayu. 

4. Dari tinjauan bahasa, kata Sambas menurut satu analisa berasal daripada bahasa Melayu lama yaitu “Sambat” yang berarti “Berangkai” atau “berasambung menjadi satu” (Poerwadarminta, 1950:99), maksudnya persambungan sungai-sungai, terutama letak istana Sambas antara sungai Sambas kecil dan Sungai Sambas Teberau.

5. Masih dalam tinjauan bahasa, Drs. Ansar Rahman dkk, penulis buku Kabupaten Sambas, Sejarah Kesultanan dan Demerintahan Daerah (2001:9), mengemukakan bahwa boleh jadi sambas berasal dari bahasa jawa kuno Samba yang berarti bersukaria atau menari, maksudnya Sambas adalah kerajaan yang makmur dan sentosa.
6. Selain itu ada yang berpendapat bahwa kata Sambas boleh jadi terambil dari kata-kata : sungai emas (Si-Emas/se-emas/s-emas). Dalam bahasa Sambas kata emas dilafalkan dengan ucapan Ammas. Huruf S  mungkin dari kata “si”(the), atau “se” (satu) dan atau “s” (singkatan dari kata sungai)”karena pada kenyataannya sejak dahulu sambas dikenal dengan nama sungai dan emasnya. Bukti lain untuk menguatkan analisis ini sejak zaman dahulu pemberian nama terhormat di Sambas banyak yang menggunakan nama awal Mas. Seperti Mas Ayu Bungsu, pada keturunan raja-raja. Dalam bahasa Melayu Sambas kata Mas (contohnya : mas kawin) adalah kependekan dari kata Ammas(emas). Dengan demikian nama Sambas mungkin bersal dari sebutan Si Ammas (si emas= =yang tersayang, yang terbagus), se Ammas (satu emas) atau S[ungai] Ammas (sungai emas),yang pada kemudian hari pengucapannya  menjadi Sammas dan pada akhirnya Sambas dengan Kandungan makna : Sambas adalah tempat yang paling  disukai, atau daerah yang sungai-sungainya banyak mengandung emas (Pabali, 2005:576-677).   
Post a Comment